Wat is buddy support?

Buddy Support

Binnen de gezondheidszorg spreekt men vaak over de eerste en tweede lijn. De eerste lijn is dan doorgaans de huisarts of de thuiszorg, de tweede lijn is de medisch specialist. In de vorige eeuw groeide het besef dat vrijwilligers, zowel in familie- als in andere kringen een heel belangrijke rol vervullen in de zorg, voorafgaand aan – en vaak samen met – de eerste of de tweede lijn. Zo ontstond de term “nulde lijn”, ook wel de mantelzorger genoemd, de vrienden-dienst, de Buddy Support.

De nulde lijn (Buddy Support)

Nuldelijns-zorg is vaak zorg zonder een formeel kader en zonder een loket. Contacten in de “nulde lijn” starten soms informeel en vrijblijvend, maar kunnen wel heel belangrijk zijn. Het gaat om de mensen uit de eigen, directe omgeving, zoals een collega, een (voor)malig commandant, veterenanen-helpers, geestelijk verzorgers, mensen die een luisterend oor hebben voor de ander. De waarde van de nulde lijn voor de buddy is de (eerste) drempelloze ondersteuning vanuit een vertrouwde omgeving. Vaak kennen mensen elkaar vanuit dezelfde achtergrond, de missie of de huidige situatie.   

Geschiedenis van Buddy Support binnen het Regiment Geneeskundige Dienst 

Commandant Landstrijdkrachten (CLAS) heeft in 2007 aangegeven, dat de Regimenten een centrale rol in de organisatie en zorg voor veteranen vervullen. Dit heeft onder meer geleid tot de oprichting van de Stichting Geneeskundige Troepen en de Landelijke Veteranen Vereniging Geneeskundige Dienst (LVVGNKD). 

In dat licht is binnen de Militaire Geneeskundige Dienst een Zorgcommissie, omgedoopt tot Commissie Buddy Support, opgericht om invulling te geven aan de “nulde lijns” zorg voor en aan elkaar. 

Voor personeel werkzaam in het militair medisch vakgebied speelt soms ook een heel specifiek probleem: “Ik ben militair medisch zorgverlener en praat c.q. klaag dus niet over mijn persoonlijke verwerking, die voortkomen uit mijn werk of inzet” 

Redenen genoeg om handen en voeten te geven aan Buddy Support binnen het Regiment Geneeskundige Troepen.

Buddy Support binnen het Regiment Geneeskundige Troepen

Buddy Support binnen de Geneeskundige Dienst legt de nadruk op een goed gesprek, een luisterend oor en in voorkomend geval een helpende hand. Vaak lost en lucht een goed gesprek al veel op. Soms kan echter een gesprek met een professionele hulpverlener raadzaam zijn. In dat geval kan een Buddy ook iets betekenen door het verwijzen naar een organisatie, die afdoende hulp kan bieden; het liefst in de organieke militaire lijn of via het CAP ( Centraal Aanmeldpunt Veteranen) . Buddy Support is laagdrempelig, informeel, kameraadschappelijk, kan in voorkomend geval een brugfunctie naar professionele hulp bieden, is informatief en vooral vrijblijvend. 

De Buddy Support organisatie

Hoewel Buddy Support informeel en vrijblijvend is, is enige vorm van organisatie noodzakelijk. Al was het alleen maar om met elkaar in contact te kunnen komen of om gelegenheden te organiseren, waar mensen elkaar kunnen treffen.

Besloten is de Buddy Support missie gericht te organiseren.  Naast de Buddy Support Commissie is het de bedoeling dat er per missie een “missie contact persoon” ( MCP) wordt aangesteld. Rondom een missie, omdat elke uitzending op zich uniek en specifiek is. 

De missie contactpersoon  wordt ondersteund door een aantal Buddy’s. Samen geven zij invulling aan Buddy Support binnen een missie. Dit kan bijvoorbeeld door samen met de (huidige) eenheidscommandanten  reünies te organiseren rondom de missie, waardoor (uitgezonden) militairen elkaar kunnen treffen in een ongedwongen sfeer en Buddy Support mogelijk wordt. Overigens is iedereen welkom bij deze activiteiten. Veteranen, post-actieven, actief dienenden, burgermedewerkers van alle krijgsmachtdelen, maar ook familieleden zijn welkom.

De missie contact personen en de buddy’s kunnen voor ondersteuning terugvallen op de Missie Contact Coördinator, Sandra van der Zanden-Kruger.

Hoe kunt u bijdragen aan de Buddy Support

Momenteel zijn er per aangegeven missie mensen bezig buddy support voor de missie te organiseren. Iedereen die hieraan een bijdrage wil leveren, kan zich aanmelden bij de secretaris van de Buddy Support Commissie. Zonder de hulp en inzet van u, de vrijwilliger zonder naam,  is Buddy Support niet mogelijk. 

Daarnaast kunt u ervoor kiezen de Commissie financieel te ondersteunen. Dat kan op vele manieren. Hieronder volgt een aantal voorbeelden. 

Commando-wisselingen: 

  • Op 23 februari 2012 vond de commandowisseling bij 11 Geneeskundige Compagnie Luchtmobiele Brigade plaats. De scheidende commandant (Lkol Jeroen Hulst) en zijn opvolger (Lkol Marc de Bruijn) hebben op hun uitnodiging als cadeautip aangegeven een schenking aan de Commissie Buddy Support op prijs te stellen. De inzameling heeft € 325,- opgeleverd.
  • De Lkol Wix PriesterBach heeft bij zijn afscheid gevraagd dit project financieel te ondersteunen dit leverde € 310,- op.

Schenkingen:

  • De Commissie heeft dtv van de Lkol bd G.J. Gort een schenking ontvangen van de stichting C2 Community van € 720,-  

Vrijwillige donaties:

  • Commissie Buddy Support : NL 17 INGB 0006 7065 85

Contact:

Mocht uw interesse zijn gewekt of heeft u behoefte aan aanvullende informatie dan verzoek ik u dit kenbaar te maken bij de secretaris Buddy Support Commissie  Mw Ger Starre (g.starre (@) hetnet.nl).

 

Introductie Buddy Support

Buddy Support binnen de Militair Geneeskundige Dienst:

· Is voor mensen die werkzaam zijn- of zijn geweest binnen de Militair Geneeskundige Dienst en hun relaties

· Is de ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale – of psychische klachten ontstaan na een operationele inzet of een ingrijpende gebeurtenis

· Wordt gegeven door vrijwilligers (collega’s, vrienden, familie), is laagdrempelig, informeel en vrijblijvend. Zonder oordeel of kritiek en is vooral een begripvol luisterend oor. Zorg wordt door ons niet verleend. Indien nodig vindt, in overleg en met instemming, doorgeleiding naar de professionele hulpverlening plaats · Wordt gezien het eigen specifieke karakter van een operationele inzet zoveel mogelijk “missie gericht” georganiseerd.

 

Foto